Privacy statement

Introductie en werkingssfeer

Dit is het Privacystatement van uitzendbureau De Technisten. Dit Privacystatement is van toepassing op alle personen die contact hebben met De Technisten. Meer concreet betekent dit dat dit Privacystatement van toepassing is op:

 • abonnees, medewerkers, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers, prospects en andere relaties van De Technisten;
 • bezoekers van de websites van www.detechnisten.nl of hieraan gelieerde domeinnaam.

Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met ’u‘ en ’uw‘. De woorden ’wij‘ en ’ons‘ verwijzen naar De Technisten. In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen zijn in het Privacystatement met een hoofdletter aangeduid. Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw Persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (’AVG‘), in acht en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.
We vragen u om het Privacystatement aandachtig te lezen. Voor de leesbaarheid hebben wij het Privacystatement in hoofdstukken ingedeeld. U treft hierna de inhoudsopgave aan.

 1. BEGRIPPENLIJST.
 2. DEZE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VAN U VERWERKEN.
 3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 4. OP DEZE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS.
 5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN.
 6. BINNEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE.
 7. BEVEILIGING.
 8. UW RECHTEN.
 9. MINDERJARIGEN OP DE WEBSITE VAN DE TECHNISTEN.
 10. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN.
 11. CONTACTGEGEVENS / VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN.
 12. WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT.
 13. BEWAARTERMIJNEN.


Betrokkene:Degene op wie de Persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt.
Bijzondere Persoonsgegevens:Bijzondere Persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging.
Derden:(rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel van De Technisten zijn, zoals: (rechts)personen met wie De Technisten op basis van een overeenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen verwerkers of mede Verwerkingsverantwoordelijke zijn.
Persoonsgegevens:Alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te identificeren.
Verwerken:Alles wat met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.
Verwerkingsverantwoordelijke:Degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In dit Privacystatement is dit De Technisten.

Hieronder lichten we toe welke Persoonsgegevens De Technisten van u kan verwerken.
Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals:

 • naam organisatie en KvK-nummer
 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en BSN);
 • uw geslachtgegevens en geboortedatum;
 • gegevens na een telefoongesprek met u;
 • gegevens uit een e-mail van u;
 • betalingsgegevens;
 • kopie paspoort/ID;
 • gegevens zoals opgenomen in cv’s, diploma’s en gegevens over het arbeidsverleden van medewerkers;
 • bankgegevens;
 • gegevens over verzuimfrequentie;
 • verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken;
 • eventuele klachten en/of waarschuwingen.

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:
 • welke gegevens/webpagina’s u van ons heeft bekeken;
 • de wijze waarop u door de website navigeert;
 • of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
 • de data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • uw browsertype en IP-adres;
 • uw internetprovider;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die u van de website heeft gedownload.

Gegevens die we hebben ontvangen vanuit andere bronnen, zoals:

 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor administratieve doelen (zoals voor de facturering, controle en certificering);
 • om uw identiteit na te gaan;
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en producten van De Technisten
 • om (de veiligheid van) onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • om (medewerkers van) leden en abonnees uit te nodigen voor en aan te melden bij opleidingen, cursussen, workshops en andersoortige trainingen van De Technisten of van Derden;
 • voor interne kwaliteitsdoeleinden;
 • voor het onderhouden van contacten voor lobbyactiviteiten;
 • om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • voor werving en selectie;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op De Technisten rust;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen al dan niet via onze helpdesk, waarbij de vragen, antwoorden en contactgegevens bewaard blijven voor kennisopbouw;
 • voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
 • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;
 • om salarisuitbetalingen tijdig en correct te kunnen voldoen;
 • om het functioneren van medewerkers te kunnen evalueren en te beoordelen;
 • voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Om Persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig. Wij gebruiken de volgende gronden:

 • u heeft aan De Technisten uitdrukkelijk toestemming gegeven;
 • het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt.

De Technisten kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het beschermen van uw veiligheid;
 • het beschermen van de veiligheid van leden en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van De Technisten;
 • voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren;
 • de diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;
 • onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 • het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;
 • communiceren met u en andere relaties van De Technisten;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.
 • Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is omdat Derden in opdracht van De Technisten werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in dit Privacystatement zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt De Technisten ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden.

  Zo maken wij gebruik van de dienstverlening van Derden voor:

  • het verzorgen van de internetomgeving van De Technisten;
  • het verzorgen van de administratie en CRM;
  • het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • het verzorgen van de ICT-omgeving;
  • het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en aanmeldingen (voor bijvoorbeeld opleidingen, cursussen, workshops en andersoortige trainingen).

  De Technisten blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. De Technisten sluit overeenkomsten met Derden om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

  De Technisten neemt de bescherming en beveiliging van uw Persoonsgegevens zeer serieus en treft doorlopend maatregelen om uw Persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

  • alle personen die namens de De Technisten van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • de website is beveiligd via https;
  • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die zijn hieronder uiteen gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan: de@technisten.nl controleert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.
  De Technisten zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw verzoeken brengt De Technisten u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.

  1. Inzage Persoonsgegevens
  U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) Persoonsgegevens De Technisten van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de Persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen er worden gehanteerd.

  2. Wijzigen Persoonsgegevens
  U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw Persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat De Technisten verkeerde Persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan Derden, dan zal De Technisten dit meteen verbeteren. Indien De Technisten uw Persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt De Technisten u hiervan op de hoogte.

  3. Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken
  Indien u het niet eens bent met de inhoud van de Persoonsgegevens die De Technisten van u bewaart, kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

  4. Intrekken van toestemming
  U kunt daarnaast uw verleende toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal De Technisten de verwerking van uw Persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

  5. Recht om Persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit)
  U kunt de Persoonsgegevens die De Technisten van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de Persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen.

  6. Recht om vergeten te worden
  Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van De Technisten, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw Persoonsgegevens.

  7. Recht van bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die door De Technisten wordt gebaseerd op de grondslagen ’gerechtvaardigd belang van De Technisten of van een derde‘. Indien De Technisten zich op deze grondslag baseert maakt De Technisten een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van De Technisten te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

  8. Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten
  Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

  Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze websites kunnen bezoeken, willen wij geen Persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouder/voogd verzamelen. U mag daarom uitsluitend onder toezicht van uw ouder/ voogd gebruik maken van onze website als u 16 jaar of jonger bent.

  De Technisten maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. De Technisten is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. De Technisten kan hierdoor haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van De Technisten worden deze kleine stukjes herkend.

  Onze contactgegevens zijn:
  Uitzendbureau De Technisten
  Televisieweg 37
  1322 AJ Almere
  de@technisten.nl

  Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw Persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken u ons direct op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in uw Persoonsgegevens.

  Het kan voorkomen dat het Privacystatement moet worden bijgewerkt. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website. We maken u alle wijzigingen aan het Privacystatement bekend via een e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website.

  Geen van de bepalingen uit het Privacystatement heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen u en De Technisten. Op de bepalingen uit dit Privacystatement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

  De Technisten bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De Technisten bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

  De Technisten bewaart uw Persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met De Technisten heeft, zoals een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst. Voor nieuwsbriefabonnees geldt dat wij de persoonsgegevens bewaren gedurende de periode dat u voor de nieuwsbrief bent aangemeld.

  Voor sommige Persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. De Technisten neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.

  Vragen?

  Als u naar aanleiding van ons Privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

  Contactgegevens:
  De Technisten
  Televisieweg 37
  1322 AJ Almere
  de@technisten.nl

  Contactgegevens

  Adres

  Televisieweg 37
  1322 AJ Almere
  036 - 30 30 935
  de@technisten.nl

  KvK: 64.31.45.29
  Bank: NL65 INGB 0006 9839 17

  Vacaturemail

  Op de hoogte blijven van relevante vacatures?

  Uw e-mail adres wordt slechts gebruikt om de wekelijkse vacaturemailing te versturen. U kunt zich eenvoudig weer uitschrijven.
  Uw toestemming is nodig.
  E-mailadres is ongeldig